Konkurs wiedzy o Rosji «DO ROSJI Z PIŁKĄ!»
8 kwiecień — 25 kwiecień 2018

Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia, wspierające inicjatywy w dziedzinie kultury
oraz wymianę młodzieży pomiędzy Polską a Rosją, proponuje unikatową możliwość!

 • Dla tych, którzy lubią piłkę nożną i podróże!
  Dla każdego, kto jest otwarty na świat, nowe idee i inicjatywy!
  Dla wszystkich, którzy pragną podjąć wyzwanie i zwyciężyć!
 • Możesz pokibicować reprezentacji Polski
  na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji!
 • Jest to możliwość nie tylko obejrzenia trzech meczów mundialu na własne oczy, lecz również poznania na żywo przedstawicieli różnych kultur tak rozmaitego i wielonarodowego państwa, odwiedzenia i ujrzenia prawdziwej Rosji.

ETAPY KONKURSU

 • KONKURS ROZPOCZYNA SIĘ 8 KWIETNIA 2018 ROKU O GODZINIE 10:00
 • Termin składania aplikacji upływa 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 23:00
 • OGŁOSZENIE LAUREATÓW KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ 25 KWIETNIA 2018 ROKU NA PREZENTACJI "STREFY KIBICA" W ROSYJSKIM OŚRODKU NAUKI I KULTURY W WARSZAWIE

UCZESTNICTWO W KONKURSIE WYMAGA

 • Obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ukończonych 18 i nie ukończonych 36 lat

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE, POWINIENEŚ

Odpowiedzieć na pytania konkursu w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza odpowiedzi zamieszczonego na stronie internetowej Konkursu

Wysłać skan nalezycie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej
(plik ma być w formacie .pdf lub .jpeg)
pobierz docx

Napisać opowiadanie w dowolnej formie na jeden z poniżej wskazanych tematów w wersji elektronicznej i wyslać na russia2018@rospolcentr.ru
(plik ma być w formacie .doc lub .docx) *

* Opowiadanie musi zawierać co najmniej jedno z poniższych

 • Twoja historia, związana z jednym z miast, w których zagra reprezentacja Polski: Moskwa, Kazań, Wołgograd
 • Historia Twojej rodziny, związana z jednym z miast, w których zagra reprezentacja Polski: Moskwa, Kazań, Wołgograd
 • Historia Polski związana z jednym z miast, w których zagra reprezentacja Polski: Moskwa, Kazań, Wołgograd

* Opowiadanie nie może przekraczać czterech stron tekstu, — czcionki Times New Roman, 12 punktów, spacja między wierszami 1.5.

NAGRODY

Trzy certyfikaty podróży do Rosji i bilety na mecze reprezentacji Polski w fazie grupowej Mistrzostw Świata FIFA 2018.

* Organizator w pełni pokrywa koszty związane z otrzymaniem rosyjskiej wizy, podróżą do i z miejsc rozegrania meczów i z powrotem oraz koszty zakwaterowania.

19 czerwca 2018
17:00 CET
PolskaSenegal
Spartak Arena, Moskwa

24 czerwca 2018
20:00 CET
PolskaKolumbia
Kazań Arena, Kazań

Wołgograd Arena

28 czerwca 2018
16:00 CET
PolskaJaponia
Wołgograd Arena, Wołgograd

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„DO ROSJI Z PIŁKĄ!”

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Do Rosji z piłką!”, zwanym dalejKonkursem. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.Regulamin jest jedynym dokumentem określających zasady Konkursu oraz podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia” (zwana dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Moskwie, adres: Maly Gnezdnikovsky7/6. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem Internetu poprzez serwis internetowy zamieszczony pod adresem: www.russia2018.rospolcentr.ru. Oficjalnym językiem Konkursu jest język polski.Konkurs jest Ogólnopolskim konkursem wiedzy o Rosji oraz o powiązaniach między Rosją a Polską.

§2. CELE I ZASADY KONKURSU

 • Konkurs zmierza do osiągnięcia następujących celów: zwrócenie uwagi polskiej opinii publicznej na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej  2018, które odbędą się w Rosji; zwiększenie wiedzy o Rosji, jej historii oraz kulturze, a także przypomnienie o tym, jak wiele wspólnego mają Rosja i Polska; upowszechnienie wiedzy o stosunkach rosyjsko-polskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów.
 • Konkurs opiera się na następujących zasadach: otwartości; obiektywności; przejrzystości.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”), które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i które według stanu na dzień 7 kwietnia 2018 r.:

1) ukończyły 18 lat i nie ukończyły 36 lat;

2) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkami uczestnictwa w Konkursie są: samodzielnie napisać przez Uczestnika opowiadania (zwanego dalej „Opowiadaniem”) szczegółowo określone w § 4 Regulaminu.Doręczenie odpowiedzi na pytania konkursowe i Opowiadania Organizatorowi według zasad opisanych w § 5 Regulaminu, wraz z prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez Uczestnika Kartą Zgłoszeniową, której wzór określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Do Rosji z piłką!”.

§4. PYTANIA KONKURSOWE – OPOWIADANIE

Konkurs składa się z dwóch części: pierwsza część – udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe w formie elektronicznej poprzez formularz odpowiedzi zamieszczony na stronie internetowej Konkursu; druga część — napisać Opowiadania w dowolnej formie na jeden z tematów wskazanych przez Organizatorów. Opowiadanie dotyczyć powinno przynajmniejjednej z poniższych kwestii:Historii własnej związanej z jednym z miast, w których zagra reprezentacja Polski: Moskwa, Kazań, Wołgograd; historii rodzinnej związanej z jednym z miast, w których zagra reprezentacja Polski: Moskwa, Kazań, Wołgograd; historii Polski związanej z jednym z miast, w których zagra reprezentacja Polski: Moskwa, Kazań, Wołgograd. Opowiadanie nie może przekraczać 4 (czterech) stron tekstu – należy zastosować czcionkę Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami tekstu 1,5.

§5. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs przebiegał będzie według następującego harmonogramu: konkurs i Regulamin zostają ogłoszone w dniu 8 kwietnia 2018 r. w serwisie internetowym zamieszczonym pod adresem: www.russia2018.rospolcentr.ru; konkurs rozpoczyna się 8 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 i trwał będzie do 25 kwietnia 2018 roku do godz. 23:00 (czasu polskiego); uczestnicy nadsyłają Zgłoszenia konkursowe składające się z:

 • Formularza odpowiedzi na pytania konkursowe wypełnionego na oficjalnej stronie Konkursu;
 • Opowiadania w wersji elektronicznej;
 • Wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej.

5) Opowiadanie powinno być nadesłane drogą elektroniczną w formie pliku tekstowego MicrosoftWord (plik powinien być w formacie .doc lub .docx);

6) Skan poprawnie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej powinien być nadesłany drogą elektroniczną (plik powinien być w formacie .pdf lub .jpeg);

7) Do dnia 1 maja 2018 r. odbędzie się posiedzenie Jury Konkursu;

8) Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu w dniu ich ogłoszenia.

W przypadku uchybienia terminowi na nadesłanie Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w ust. 1 zgłoszenie nie będzie podlegało ocenie.

§ 6. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY

Członków Jury powołuje Organizator. Jury Konkursu składa się z przedstawicieli Organizatora oraz znawców Rosji i Polski. Wyłączeniu od udziału w procesie oceny podlega Członek Jury Konkursu jeżeli pomiędzy nim, a autorem Opowiadania zachodzi taki stosunek osobisty lub służbowy, który mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. Jury Konkursu dokonuje oceny nadesłanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę: adekwatność treści Opowiadań do celów Konkursu; oryginalność przekazu; poprawność odpowiedzi na pytania części pierwszej Konkursu. Jury Konkursu weryfikuje, czy nadesłane zgłoszenia spełniają warunki określone w § 4 Regulaminu. Jury Konkursu konkursowa wyłania zwycięzców Konkursu, zwanych dalej „Laureatami”, spośród tych którzy prawidłowo wypełnili Zgłoszenia Konkursowe i spełniają warunki zawarte w § 4, § 5 p.1, § 6 p. 3, 4 Regulaminu. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.Skład Jury Konkursu zostanie opublikowany w serwisie internetowym Konkursu.

§7. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

Jury Konkursu wybiera spośród nadesłanych Opowiadań 3 (trzy) najlepsze. Laureaci otrzymują nagrody.Nagrody i wyróżnienia dla Laureatów Konkursu:

 • Certyfikat na wyjazd do Rosji i bilety na mecze reprezentacji Polski w fazie grupowej Mistrzostw Świata FIFA 2018:

a. 19.06.2018г., Spartak Arena, Moskwa (СпартакАрена,Москва);

b. 24.06.2018 г., Kazań Arena, Kazań (Казань Арена, Казань);

c. 28.06.2018 г., Wołgograd Arena, Wołgograd  (Волгоград Арена, Волгоград).

 • Organizator w pełni pokrywa koszty związane z otrzymaniem rosyjskiej wizy, z podróżą do i z miejsc rozegrania meczów reprezentacji Polski w fazie grupowej Mistrzostw Świata FIFA 2018 oraz koszty zakwaterowania.Jeśli Organizator nie może skontaktować się z Laureatem w ciągu 5 dni roboczych od momentu opublikowania wyników na oficjalnej stronie Konkursu, Laureatem zostaje Uczestnik, który zajął czwarte miejsce według wyników głosowania członków Jury Konkursu.Jeśli zwycięzca odmówi otrzymania nagrody lub nie zwróci się do Organizatora z prośbą o odbiór Nagrody w określonym czasie, Nagrodę otrzyma Uczestnik, który zajął czwarte miejsce według wyników głosowania członków Jury Konkursu.Wydanie Nagrody wymaga pisemnego potwierdzenia odbioru na formularzu Potwierdzenia odbioru Nagrody, który Zwycięzca winien podpisać i przekazać przekazującemu Nagrodę.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU

Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego Opowiadania. Uczestnik oświadcza także, że powyższe prawa nie są ograniczone w żadnym zakresie, a w szczególności zobowiązaniem wynikającym z naruszenia praw osób trzecich.Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych przez Organizatora.W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Organizatorowi o naruszenie prawa autorskich oraz praw do wizerunku, Uczestnik zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, prawomocnie zasądzone koszty sądowe oraz zapłacićprawomocnie zasądzoneodszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, niezbywalnej, bez ograniczeń terytorialnych, nieodpłatnej licencji obejmującej prawo do korzystania z Opowiadania na następujących polach eksploatacji, w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania Opowiadania — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opowiadanie utrwalono — wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; rozpowszechniania Opowiadania w sposób inny niż określony w pkt 2 — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Opowiadania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

AKTUALNOŚCI

27 kwiecień 2018

PREZENTACJA "STREFY KIBICA" W WARSZAWIE

Rosja po raz pierwszy w historii będzie krajem gospodarzem Mistrzostw Świata, finalna część odbędzie się w Rosji od 14 czerwca do 15 lipca 2018 r. Jedną z najciekawszych grup na Mistrzostwach Świata FIFA 2018 w Rosji™ jest Grupa H, w której znajduje się Polska, a także przedstawiciele Afryki i Ameryki Południowej – Senegal i Kolumbia oraz Azji – Japonia.

Rosyjski ośrodek nauki i kultury w Warszawie zaprasza 27 kwietnia 2018 roku na prezentację miast-organizatorów meczów podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018.

Gośćmi prezentacji będą rosyjscy i polscy dziennikarze, przedstawiciele rosyjskich miast-organizatorów, a także korpus dyplomatyczny. W celu otrzymania imennego zaproszenia na prezentację, prosimy o kontakt pod adresem: poland_warsaw@rs.gov.ru

TRZECH LAUREATÓW WYBIERZE jURY W SKŁADZIE

Stanisław Czerczesow

Stanisław Czerczesow
współprzewodniczący Jury ze strony Rosji
selekcjoner reprezentacji Rosji w piłce nożnej

Mirosław Hermaszewski

Mirosław Hermaszewski
współprzewodniczący Jury ze strony Polski,
pierwszy polski kosmonauta, Bohater Związku Radzieckiego
Wiktor Jerofiejew

Wiktor Jerofiejew
pisarz, literaturoznawca, prezenter radiowy i telewizyjny

Czasem ludzie wspominają wymyślone i nie wymyślone historie rodzinne, o tym że ktoś w jakiś sposób jest z Polską związany, i to zazwyczaj z konotacją pozytywną. Nie widziałem na razie nikogo, kto by powiedział: "szkoda, że mam polskie korzenia". Wręcz przeciwnie - to się mówi z dumą.

Maciej Rybuś

Maciej Rybus
pomocnik w reprezentacji Polski oraz w rosyjskim klubie «Lokomotiw»

Mistrzostwa świata w piłce nożnej - to największa impreza piłkarska na świecie, która odbywa się co cztery lata, i każdy piłkarz marzy o tym, żeby wziąć w niej udział. Ja mam nadzieję, że to będzie mi dane. Nigdy w życiu nie miałem okazji zagrać na mundialu. I dla kibiców to jest niesamowite przeżycie, każdy chce zdobyć bilet, każdy marzy o tym, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Cały świat żyje tym przez cały ten miesiąc. My wszyscy będziemy wspólnie przeżywali ten niesamowity czas.

Nikołaj Kolad

Nikołaj Kolada
aktor, dramatopisarz, reżyser «Kolada-teatr», Zasłużony Działacz Sztuk Federacji Rosyjskiej, laureat Międzynarodowej Nagrody im. Konstantego Stanisławskiego

Kiedy służbowo wyjeżdżam do Polski, czy kiedy Polacy przyjeżdżają pracować w moim teatrze, zawsze mówię: my jesteśmy braćmi Słowianami, nam nie ma co dzielić. To nie jakieś pompatyczne słowa, przecież mamy tyle wspólnego w literaturze, teatrze, kinie. My, działacze kultury, mamy budować mosty pomiędzy narodami. Niekiedy to się udaje.

Barbara Włodarczyk

Barbara Włodarczyk
Dziennikarka, autorka ksiazki "Nie ma jednej Rosji"

Patrzymy na siebie przez prymat polityki i resentymentów historycznych.
To nieuniknione, zwłaszcza teraz gdy na linii Warszawa — Moskwa
wieje chłodem. Jesteśmy jednak siebie ciekawi. Wysocki, Okudżawa, Ermitaż, Bajkał to hasła, które wywołują wśród wielu Polaków ożywienie. Warto wiedzieć o sobie jak najwięcej. Warto rozmawiać, nawet spierać się. A przede wszystkim warto podróżować.

Nasi partnerzy

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Российская газета
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie
Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
Superstacja
STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Nasze kontakty

ROSJA

Fundacja «Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia» Maly Gnezdnikovsky 7/6, 125993 Moskwa

info@rospolcentr.ru
+7 495 629-00-16
+7 495 629-00-81
www.rospolcentr.ru

POLSKA

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury 00-761 Warszawa, ul. Belwederska 25

ronik@ronik.org.pl
+0 22 849-27-30
www.ronik.org.pl