Konkurs wiedzy o Rosji «DO ROSJI Z PIŁKĄ!»
8 kwiecień — 25 kwiecień 2018

Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia, wspierające inicjatywy w dziedzinie kultury
oraz wymianę młodzieży pomiędzy Polską a Rosją, proponuje unikatową możliwość!

 • Dla tych, którzy lubią piłkę nożną i podróże!
  Dla każdego, kto jest otwarty na świat, nowe idee i inicjatywy!
  Dla wszystkich, którzy pragną podjąć wyzwanie i zwyciężyć!
 • Możesz pokibicować reprezentacji Polski
  na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji!
 • Jest to możliwość nie tylko obejrzenia trzech meczów mundialu na własne oczy, lecz również poznania na żywo przedstawicieli różnych kultur tak rozmaitego i wielonarodowego państwa, odwiedzenia i ujrzenia prawdziwej Rosji.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O UDZIAŁ W KONKURSIE UPŁYNĄŁETAPY KONKURSU

UCZESTNICTWO W KONKURSIE WYMAGA

 • Obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ukończonych 18 i nie ukończonych 36 lat

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE, POWINIENEŚ

Odpowiedzieć na pytania konkursu w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza odpowiedzi zamieszczonego na stronie internetowej Konkursu

Wysłać skan nalezycie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej
(plik ma być w formacie .pdf lub .jpeg)
pobierz docx

Napisać opowiadanie w dowolnej formie na jeden z poniżej wskazanych tematów w wersji elektronicznej i wyslać na russia2018@rospolcentr.ru
(plik ma być w formacie .doc lub .docx) *

* Opowiadanie musi zawierać co najmniej jedno z poniższych

 • Twoja historia, związana z jednym z miast, w których zagra reprezentacja Polski: Moskwa, Kazań, Wołgograd
 • Historia Twojej rodziny, związana z jednym z miast, w których zagra reprezentacja Polski: Moskwa, Kazań, Wołgograd
 • Historia Polski związana z jednym z miast, w których zagra reprezentacja Polski: Moskwa, Kazań, Wołgograd

* Opowiadanie nie może przekraczać czterech stron tekstu, — czcionki Times New Roman, 12 punktów, spacja między wierszami 1.5.

NAGRODY

Trzy certyfikaty podróży do Rosji i bilety na mecze reprezentacji Polski w fazie grupowej Mistrzostw Świata FIFA 2018.

* Organizator w pełni pokrywa koszty związane z otrzymaniem rosyjskiej wizy, podróżą do i z miejsc rozegrania meczów i z powrotem oraz koszty zakwaterowania.

19 czerwca 2018
17:00 CET
PolskaSenegal
Spartak Arena, Moskwa

24 czerwca 2018
20:00 CET
PolskaKolumbia
Kazań Arena, Kazań

Wołgograd Arena

28 czerwca 2018
16:00 CET
PolskaJaponia
Wołgograd Arena, Wołgograd

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„DO ROSJI Z PIŁKĄ!”

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Do Rosji z piłką!”, zwanym dalejKonkursem. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.Regulamin jest jedynym dokumentem określających zasady Konkursu oraz podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia” (zwana dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Moskwie, adres: Maly Gnezdnikovsky7/6. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem Internetu poprzez serwis internetowy zamieszczony pod adresem: www.russia2018.rospolcentr.ru. Oficjalnym językiem Konkursu jest język polski.Konkurs jest Ogólnopolskim konkursem wiedzy o Rosji oraz o powiązaniach między Rosją a Polską.

§2. CELE I ZASADY KONKURSU

 • Konkurs zmierza do osiągnięcia następujących celów: zwrócenie uwagi polskiej opinii publicznej na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej  2018, które odbędą się w Rosji; zwiększenie wiedzy o Rosji, jej historii oraz kulturze, a także przypomnienie o tym, jak wiele wspólnego mają Rosja i Polska; upowszechnienie wiedzy o stosunkach rosyjsko-polskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów.
 • Konkurs opiera się na następujących zasadach: otwartości; obiektywności; przejrzystości.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”), które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i które według stanu na dzień 7 kwietnia 2018 r.:

1) ukończyły 18 lat i nie ukończyły 36 lat;

2) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkami uczestnictwa w Konkursie są: samodzielnie napisać przez Uczestnika opowiadania (zwanego dalej „Opowiadaniem”) szczegółowo określone w § 4 Regulaminu.Doręczenie odpowiedzi na pytania konkursowe i Opowiadania Organizatorowi według zasad opisanych w § 5 Regulaminu, wraz z prawidłowo wypełnioną i podpisaną przez Uczestnika Kartą Zgłoszeniową, której wzór określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Do Rosji z piłką!”.

§4. PYTANIA KONKURSOWE – OPOWIADANIE

Konkurs składa się z dwóch części: pierwsza część – udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe w formie elektronicznej poprzez formularz odpowiedzi zamieszczony na stronie internetowej Konkursu; druga część — napisać Opowiadania w dowolnej formie na jeden z tematów wskazanych przez Organizatorów. Opowiadanie dotyczyć powinno przynajmniejjednej z poniższych kwestii:Historii własnej związanej z jednym z miast, w których zagra reprezentacja Polski: Moskwa, Kazań, Wołgograd; historii rodzinnej związanej z jednym z miast, w których zagra reprezentacja Polski: Moskwa, Kazań, Wołgograd; historii Polski związanej z jednym z miast, w których zagra reprezentacja Polski: Moskwa, Kazań, Wołgograd. Opowiadanie nie może przekraczać 4 (czterech) stron tekstu – należy zastosować czcionkę Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami tekstu 1,5.

§5. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs przebiegał będzie według następującego harmonogramu: konkurs i Regulamin zostają ogłoszone w dniu 8 kwietnia 2018 r. w serwisie internetowym zamieszczonym pod adresem: www.russia2018.rospolcentr.ru; konkurs rozpoczyna się 8 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 i trwał będzie do 25 kwietnia 2018 roku do godz. 23:00 (czasu polskiego); uczestnicy nadsyłają Zgłoszenia konkursowe składające się z:

 • Formularza odpowiedzi na pytania konkursowe wypełnionego na oficjalnej stronie Konkursu;
 • Opowiadania w wersji elektronicznej;
 • Wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej.

5) Opowiadanie powinno być nadesłane drogą elektroniczną w formie pliku tekstowego MicrosoftWord (plik powinien być w formacie .doc lub .docx);

6) Skan poprawnie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej powinien być nadesłany drogą elektroniczną (plik powinien być w formacie .pdf lub .jpeg);

7) Do dnia 1 maja 2018 r. odbędzie się posiedzenie Jury Konkursu;

8) Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu w dniu ich ogłoszenia.

W przypadku uchybienia terminowi na nadesłanie Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w ust. 1 zgłoszenie nie będzie podlegało ocenie.

§ 6. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY

Członków Jury powołuje Organizator. Jury Konkursu składa się z przedstawicieli Organizatora oraz znawców Rosji i Polski. Wyłączeniu od udziału w procesie oceny podlega Członek Jury Konkursu jeżeli pomiędzy nim, a autorem Opowiadania zachodzi taki stosunek osobisty lub służbowy, który mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. Jury Konkursu dokonuje oceny nadesłanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę: adekwatność treści Opowiadań do celów Konkursu; oryginalność przekazu; poprawność odpowiedzi na pytania części pierwszej Konkursu. Jury Konkursu weryfikuje, czy nadesłane zgłoszenia spełniają warunki określone w § 4 Regulaminu. Jury Konkursu konkursowa wyłania zwycięzców Konkursu, zwanych dalej „Laureatami”, spośród tych którzy prawidłowo wypełnili Zgłoszenia Konkursowe i spełniają warunki zawarte w § 4, § 5 p.1, § 6 p. 3, 4 Regulaminu. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.Skład Jury Konkursu zostanie opublikowany w serwisie internetowym Konkursu.

§7. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

Jury Konkursu wybiera spośród nadesłanych Opowiadań 3 (trzy) najlepsze. Laureaci otrzymują nagrody.Nagrody i wyróżnienia dla Laureatów Konkursu:

 • Certyfikat na wyjazd do Rosji i bilety na mecze reprezentacji Polski w fazie grupowej Mistrzostw Świata FIFA 2018:

a. 19.06.2018г., Spartak Arena, Moskwa (СпартакАрена,Москва);

b. 24.06.2018 г., Kazań Arena, Kazań (Казань Арена, Казань);

c. 28.06.2018 г., Wołgograd Arena, Wołgograd  (Волгоград Арена, Волгоград).

 • Organizator w pełni pokrywa koszty związane z otrzymaniem rosyjskiej wizy, z podróżą do i z miejsc rozegrania meczów reprezentacji Polski w fazie grupowej Mistrzostw Świata FIFA 2018 oraz koszty zakwaterowania.Jeśli Organizator nie może skontaktować się z Laureatem w ciągu 5 dni roboczych od momentu opublikowania wyników na oficjalnej stronie Konkursu, Laureatem zostaje Uczestnik, który zajął czwarte miejsce według wyników głosowania członków Jury Konkursu.Jeśli zwycięzca odmówi otrzymania nagrody lub nie zwróci się do Organizatora z prośbą o odbiór Nagrody w określonym czasie, Nagrodę otrzyma Uczestnik, który zajął czwarte miejsce według wyników głosowania członków Jury Konkursu.Wydanie Nagrody wymaga pisemnego potwierdzenia odbioru na formularzu Potwierdzenia odbioru Nagrody, który Zwycięzca winien podpisać i przekazać przekazującemu Nagrodę.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU

Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego Opowiadania. Uczestnik oświadcza także, że powyższe prawa nie są ograniczone w żadnym zakresie, a w szczególności zobowiązaniem wynikającym z naruszenia praw osób trzecich.Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych przez Organizatora.W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Organizatorowi o naruszenie prawa autorskich oraz praw do wizerunku, Uczestnik zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, prawomocnie zasądzone koszty sądowe oraz zapłacićprawomocnie zasądzoneodszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, niezbywalnej, bez ograniczeń terytorialnych, nieodpłatnej licencji obejmującej prawo do korzystania z Opowiadania na następujących polach eksploatacji, w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania Opowiadania — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opowiadanie utrwalono — wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; rozpowszechniania Opowiadania w sposób inny niż określony w pkt 2 — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Opowiadania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

ZWYCIĘZCY KONKURSU

Dorota Walczak - urodziła się w 1990 roku, doktorantka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i studentka filologii rosyjskiej. Ma podwójne wyższe wykształcenie - w dziedzinie historii i historii sztuki.

Moja działalność naukowa jest poświęcona rosyjskiemu malarstwu ikonowemu XIX w. Lubię klasyczną literaturę rosyjską, interesuje mnie historia i malarstwo ikonowe. Uwielbiam podróżować, w Rosji byłam juz trzy razy, odwiedziłam Petersburg, Moskwę, Barnaul, Gornoałtajsk i Kaliningrad.

Wypracowanie

Cezar Jędrysko - absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Publikowałem artykuły w czasopismach naukowych, między innymi w „Przeglądzie Rusycystycznym” Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego.

Niektóre moje prace są dostępne na polskim portalu Filozofii Rosyjskiej. Wygłaszałem referaty na konferencjach naukowych, w tym na „Krakowskich spotkaniach”, będących jednym z najważniejszych międzynarodowych spotkań badaczy myśli rosyjskiej. W 2015 brałem udział w projekcie „Spotkania z rosyjską kulturą” organizowanym przez firmę „Rosyjski w Krakowie” w ramach Roku Kultury Rosyjskiej w Krakowie.

Obok filozofii rosyjskiej drugim ważnym dla mnie obszarem, z którym związałem swój profesjonalny rozwój, stało się ryzyko i sposoby kontrolowania ryzyka w dużych organizacjach.

Moje zainteresowanie Rosją rozpoczęło się od przypadkowo przeczytanej w szkole książki Mikołaja Bierdiajewa. Jestem zafascynowany rosyjskimi ideami, a każde kolejne spotkanie z Rosją, czy to z książką, filmem czy żywymi ludźmi na ulicach rosyjskich miast, tylko utwierdza moją pasję. Uwielbiam podróżować po Rosji, zwłaszcza tam, gdzie mnie jeszcze nie było.

Miejsca, które odwiedziłem w Rosji: Moskwa, Petersburg, Nowosybirsk, Jekaterynburg, Kazań, Perm, Krasnojarsk, Irkuck, Murmańsk, Iżewsk, Jarosław, Włodzimierz, Rostów Wielki, Suzdal, Psków, Nowogród Wielki, Izborsk, Kaługa, Sergiejew Posad, Kostroma, Kozielsk, Istra, Dubna, Twer, Kungur, Kaljazin, Peczory, Chużyr.

Wypracowanie

Mateusz Raj - ja mogę dodać od siebie, że nie byłem w Rosji dwa lata i "umierałem" z pragnienia, żeby pojechać. Udało się wygrać wyjazd w Waszym konkursie, to wielkie zaskoczenie dla mnie wciąż! Czasem się mówi, że udaje się połączyć przyjemne z pożytecznym.

Połączenie kibicowania reprezentacji Polski z wizytą w Rosji to połączenie przyjemnego z przyjemniejszym!

Student kierunków humanistycznych. Niepoprawny miłośnik kultury rosyjskiej w (prawie) wszystkich jej objawach. Rosję odwiedzał kilkukrotnie dzięki działalności Fundacji Piastun z Opola.

Wypracowanie

KONKURS WIEDZY O ROSJI „DO ROSJI Z PIŁKĄ!”

 1. Jakie jest największe osiągnięcie ZSRR/Rosji na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej?

4 miejsce reprezentacji ZSRR w 1966 roku na Mistrzostwach Świata w Anglii. Reprezentację prowadził trener Nikołaj Morozow.

 1. Światowej sławy radziecki piłkarz, jedyny zawodnik na tej pozycji, któremu przyznano najbardziej prestiżową nagrodę piłkarską „Złota Piłka”. Kto to jest i na czym polegała jego wyjątkowość? Jak fani i koneserzy piłki nożnej go nazywali i dlaczego?

Lew Jaszyn jest jedynym bramkarzem w historii piłki nożnej, który otrzymał „Złotą piłkę”. Został nazwany „Czarnym pająkiem” (za strój czarnego koloru i długie ręce, które wyciągały wszystkie piłki) lub „Czarną panterą” (za jego strój czarnego koloru, ruchliwość i skoki akrobatyczne).

 1. Legendarny zawodnik reprezentacji Polski w piłce nożnej – jedyny w historii zawodnik-cudzoziemiec, odznaczony w ZSRR najwyższym honorowym tytułem sportowym „Zasłużony Mistrz Sportu”. Nazwij go.

Napastnik Włodzimierz Lubański.

 1. Jak nazywa się popularna powieść na temat piłki nożnej, która została przetłumaczona na język polski w roku 1955? Kto jest autorem powieści?

Bramkarz republiki” Autorem jest Lew Kassil.

 1. O kim wielki rosyjski pisarz i poeta Aleksander Puszkin napisał:

„Mówił o przyszłych czasach,

gdy narody, zapomną waśnie,

w rodzinę wielką, połączą się”.

Jacy słynni rosyjscy poeci tłumaczyli jego utwory na język rosyjski?

Utwory Adama Mickiewicza tłumaczyli na język rosyjski A.S.Puszkin, M.J.Lermontow, I.A.Bunin, K.D.Balmont, W.J.Briusow, Igor Siewierianin.

 1. Proszę nazwać dwu kolegów, poetów-noblistów z Krakowa i Leningradu. Proszę wymienić znanych rosyjskich pisarzy-noblistów.

Czesław Miłosz (1980) i Josif Brodski)1987)

Iwan Aleksiejewicz Bunin (1933);

Boris Leonidowicz Pasternak (1958);

Michaił Aleksandrowicz Szołochow (1965);

Aleksandr Isajewicz Sołżenicyn (1970).

 1. Proszę nazwać co najmniej pięć polskich uczelni wyższych, które posiadają programy nauczania języka rosyjskiego i literatury?

Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny.

 1. Warszawski Pałac Kultury i Nauki został zbudowany w stylu „Radzieckiego art déco”, czyli „stalinowski gotyk”. Ile takich wieżowców wzniesiono w Moskwie? Wymień je.

Siedem Sióstr Stalina:

1) Gmach Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego,

2) Hotel „Ukraina”,

3) Dom na Wybrzeżu Kotielniczeskim,

4) Gmach Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

5) Dom na placu Kudryńskim,

6) Wieżowiec na placu Czerwonej Bramy,

7) Hotel „Leningradskaja”.

 1. Jakie toponimy Moskwy mają pochodzenie polskie lub są związane z Polską i dlaczego? Podaj co najmniej trzy.

- Staropolański pereułok (nazwę otrzymał po terenie Stare Pany, na którym znajdował się polski (pański) dwór szlachecki, znany z dokumentów z 1508 r.)

- Szosa Warszawska (związana jest ze „starą drogą” do Polski przez Podolsk, Kresty, Rosławl i Białoruś),

- Bulwar Rokossowskiego na cześć Marszałka Konstatnego Rokossowskiego,

Stacja metra “Warszawskaja”.

 1. W jakim dzisiejszym polskim mieście urodziły się dwie rosyjskie cesarzowe? Kto to był?

Szczecin – Katarzyna II i Maria Fiodorowna (Württemberg)

 1. Jaki sztuciec przywiozła do Rosji Maryna Mniszchówna i czym zaskoczyła Rosyjscy bojarzy i duchowieństwo?

Przywiozła widelec

 1. Kogo Napoleon uznał za najlepszego dowódcę armii rosyjskiej? Jaką operację nazwano na jego cześć?

Piotr Iwanowicz Bagration. Na jego cześć nazwana została operacja wyzwolenia Białorusi i części Polski, jedna z największych operacji wojskowych w historii ludzkości.

 1. Podaj nazwisko jedynego w historii ZSRR i Polski marszałka.

Konstanty Rokossowski: Marszałek Związku Radzieckiego (1944) i Marszałek Polski (1949).

 1. Ilu żołnierzy radzieckich zginęło podczas wyzwalania Polski od faszyzmu?

Ponad 600 tysięcy.

 1. Podaj nazwę największego cmentarza żołnierzy radzieckich w Polsce?

1) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Braniewie,

2) Cmentarz Mauzoleum Żolnierzy Radzieckich w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury.

 1. Na czyje darowizny została wzniesiona na początku XX wieku największa katedra kościoła katolickiego Rosji? Jak się nazywa i dlaczego zbudowano ją obok dworca Białoruskiego w Moskwie?

Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Pieniądze na budowę katedry zostały zebrane przez społeczność polską, która liczyła w Moskwie pod koniec XIX wieku ponad 30 tys osób i katolików innych narodowości w całej Rosji. Właśnie z dworca Białoruskiego (w 1871-1912 i 1917-1922 Brestskiego) odjeżdżały pociągi w kierunku Polski.

 1. Proszę nazwać co najmniej 3 (trzech) polskich aktorek i aktorów grających w popularnych rosyjskich/radzieckich filmach i trzech rosyjskich/radzieckich aktorek i aktorów grających w popularnych polskich filmach.

Barbara Brylska, „Ironia losu”,

Michał Żebrowski, „1612: Kroniki wielkiej smuty”,

Michalina Olszańska, Matylda,

Aleksandr Domogarow, „Ogniem i Mieczem”.

 1. Jaki film rosyjski otrzymał w roku 2017 Nagrodę Jury na 70. Festiwalu Filmowym w Cannes, a w roku 2018 wszedł do shortlist „Oscara” i „Złotego Globu” w kategorii „Najlepszy film nieanglojęzyczny”.

«Nielubow» Andrieja Zwiagincewa.

 1. Podaj nazwę rosyjskiej baleriny polskiego pochodzenia.

Matylda Krzesińska.

 1. Kto był twórcą najpopularniejszego w Rosji serwisu społecznościowego „Wkontaktie”? Tego człowieka często się uznaje za „rosyjskiego Marka Zuckerberga”.

Pawel Durow.

 1. Kto z popularnych rosyjskich piosenkarzy zwyciężył w konkursie „Eurowizja”? W którym roku?

Dima Bilan w 2008 roku.

 1. Kiedy i z kim odbył swój pierwszy lot kosmiczny Mirosław Hermaszewski? Jak nazywał się ich statek kosmiczny?

Piotrem Klimczukiem w 1978 roku. Statek kosmiczny Sojuz-30.

 1. Jak zmieniała się na przestrzeni dziejów nazwa Sankt Petersburga i w których latach był on stolicą Rosji?

Sankt-Petersburg (1703-1914) – Petrograd (1914-1924) – Leningrad (1924-1991) - Sankt-Petersburg (1991-…).

Był on stolicą Rosji w 1712-1918 r.

 1. W którym rosyjskim mieście znajduje się najgłębsze na świecie metro?

Sankt-Petersburg (do 86 m pod ziemią).

 1. Jaki jest największy naturalny zbiornik wody słodkiej na świecie, obiekt jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W jakim regionie Rosji się znajduje?

Jezioro Bajkał, Syberia Wschodnia.

 1. Jak nazywa się najbardziej znana trasa turystyczna położona w centralnej części Rosji? Jakie miasta wchodzą w jej skład?

Złoty Pierścień (Siergijew Posad, Peresław Zaleski, Rostów Wielki, Jarosławl, Kostroma, Iwanowo, Suzdal, Władimir).

 1. Wymień miasta położone w Rosji o ludności przekraczającej 1 mln mieszkańców.

15 (Moskwa, Sankt Petersburg, Nowosybirsk, Jekaterynburg, Niżny Nowogród, Kazań, Czelabińsk, Omsk, Samara, Rostów nad Donem, Ufa, Krasnojarsk, Perm, Woroneż, Wołgograd).

 1. Podaj długość odcinka granicy między Rosją a Polską? Częścią jakiego obwodu Rosji ona jest? Z jakimi województwami Polski graniczy?

Długość granicy rosyjsko-polskiej wynosi 204,1 km (w tym 203,3 km granicy lądowej i 0,8 km granicy przebiegającej przez jezioro) – obwód kaliningradzki graniczy z pomorskim i warmińsko-mazurskim województwem; z morską granicą – 236,3 km.

 1. W którym z rosyjskich miast w roku 2017 odbywał się Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów? Ile krajów uczestniczyło w tym Festiwalu?

W Sochi, 185 krajów.

 1. Proszę nazwać co najmniej pięć miast partnerskich Rosji i Polski

Archangielsk (Rosja) - Słupsk (Polska)

Balakovo (Rosja) - Pabianice (Polska)

Belgorod (Rosja) - Opole (Polska)

Bryansk (Rosja) - Konin (Polska)

Veliky Novgorod (Rosja) - Elbląg (Polska)

Vladimir (Russia) - Jelenia Góra (Polska)

Volgograd (Rosja) - Płońsk (Polska)

Grozny (Rosja) - Warszawa (Polska)

Dubna (Rosja) - Gołdap (Polska)

Iwanowo (Rosja) - Łódź (Polska)

Iżewsk (Rosja) - Będzin (Polska)

Istra (Rosja) - Kościan (Polska)

Kaliningrad (Rosja) - Elbląg (Polska)

Kirov (Rosja) - Siedlce (Polska)

Krasnogorsk (Rosja) - Wągrowiec (Polska)

Kronsztad (Rosja) - Piła (Polska)

Moskwa (Rosja) - Warszawa (Polska)

Murmańsk (Russia) - Szczecin (Poland)

Ryazan (Rosja) – Ostrów Mazowiecki (Polska)

Petersburg (Rosja) - Warszawa (Polska)

Sarańsk (Rosja) - Sieradz (Polska)

Tver (Rosja) - Lublin (Polska).

 1. Pytanie otwarte: Jak myślisz, co łączy Polskę z Moskwą/Wołgogradem/Kazaniem? Opowiedz swoją historię, historię swojej rodziny lub historię Polski związaną z jednym z tych miast (do wyboru).AKTUALNOŚCIZwycięzcy konkursu “Do Rosji z piłką!” - o Mundialu i podróży do rosyjskich miast

Kiedy Dorota Walczak, Mateusz Raj i Cezary Jędrysko zostali zwycięzcami konkursu „Do Rosji z piłką!”, organizowanego przez Fundację „Centrum rosyjsko-polskiego dialogu i porozumienia”, wygrywając bilety na mecze etapu grupowego Mistrzostw Świata z udziałem polskiego zespołu, nie wyobrażali sobie jeszcze, jak zostaną przywitani w Rosji i jakich emocji przysporzy im długo oczekiwany Mundial. Co więcej, był to dla każdego z nich pierwszy bezpośredni kontakt z turniejem piłkarskim takiego formatu.

Po podróży na trasie Moskwa - Wołgograd - Kazań, podążając za polską ekipą, zajrzeli do biura Fundacji, aby podzielić się wrażeniami.

Dorota Walczak, historyk sztuki, która studiuje rosyjską ikonografię, wcześniej nie interesowała się futbolem, ale teraz uważa, że takie turnieje pozwalają lepiej poznać kraj organizatora i jego mieszkańców.

„Doświadczyłam wyjątkowej, przyjaznej atmosfery. W Moskwie, Kazaniu i Wołgogradzie nie odczułam nawet cienia nieprzychylności, nawet ze strony kibiców drużyn przeciwko którym graliśmy. Gdy pojechaliśmy na stadion w Moskwie, cały pociąg był wypełniony polskimi kibicami śpiewającymi "Kalinkę". Organizowanie takich wydarzeń zbliża ludzi i pomaga pozbyć się uprzedzeń " - powiedziała.

„W Wołgogradzie podchodzono do nas z wielkim zainteresowaniem, pytano o Polskę, wszyscy starali się pomóc, jeśli nie wiedzieliśmy, jak się gdzieś dostać.

Wolontariusze wykonywali swoje zadania bardzo dobrze" - powiedziała Dorota.

„Najbardziej podobał mi się Kazań. Myślę, że za sprawą tego, że jest to miasto - jak powiedział Aleksander Herzen – leżące na skrzyżowaniu dróg między Zachodem i Wschodem, posiadające elementy kultury muzułmańskiej i prawosławnej, które harmonijnie łączy” - uważa.

Cezar Jędrysko, którego zainteresowanie Rosją i kulturą rosyjską narodziło się  dzięki lekturze książek filozofa Mikołaja Bierdiajewa, które skłoniły go do nauki języka rosyjskiego, opowiedział nam o tym, jak Rosjanie i Polacy porozumiewali się między sobą na mistrzostwach.

„Polacy rozmawiali z Rosjanami po polsku, a Rosjanie odpowiadali po rosyjsku a wszyscy rozumieli się nawzajem, dotyczyło to wszystkich grup wiekowych. 
 Zaskoczyło mnie to jak wielu ludzi przyjechało do Rosji. Gdy chodziliśmy ulicami Moskwy, zdumiewało nas, jak wielu kibiców z różnych krajów spotykaliśmy i jak wszyscy oni angażowali się w te mistrzostwa, różnice między nimi zdawały się zanikać. Oczywiście było też wielu Polaków i wydawało mi się, że czują się u was jak w domu.

„Szczególnie podobał mi się Wołgograd, marzyłem o obejrzeniu Kurhanu Mamaja. Zwiedziliśmy muzeum bitwy pod Stalingradem, poznaliśmy historię miasta"- podzielił się swoimi wrażeniami Cezary.

Mateusz zainteresował się językiem rosyjskim dzięki książkom Iwana Turgieniewa, a także dzięki płytom z utworami Włodzimierza Wysockiego, które rozbrzmiewały w jego domu. Teraz marzy, aby odwiedzić też inne regiony Rosji i poznać kulturą zamieszkujących ich narodów.

“Kiedy po raz pierwszy wybraliśmy się na mecz w Moskwie to w pociągu metra byli prawie wyłącznie polscy kibice i zaledwie kilku mieszkańców Moskwy. Wszyscy krzyczeli: "Dziękuję, Rosja!". Wielu kibiców doświadczyło gościnności Rosjan podczas tych mistrzostw" - powiedział Mateusz.

“Sport jest zjawiskiem globalnym, które posiada zdolność jednoczenia ludzi niezależnie od wieku i narodowości. Istnieje wiele udanych przykładów korzystania z tzw. dyplomacji sportowej. Można powiedzieć, że zwracamy się ku "miękkiej sile", zaś nasi sportowi rywale są częścią "dyplomacji piłkarskiej" - zauważyła z kolei dyrektor Fundacji, Aleksandra Gołubowa.

Kolejna imprezą, która zjednoczy sportowców z Rosji i z Polski - tym razem bardzo młodych - będzie druga faza turnieju piłkarskiego "Puchar Przygraniczny", który odbędzie się w dniach 7-9 września w Kaliningradzie. Pierwszy faza odbyła się w maju w polskim Malborku.

„We wrześniu spodziewamy się około 12-13 polskich drużyn. Naszym głównym celem jest znalezienie takiego gruntu, który umożliwi pojawienie się bliźniaczych inicjatyw dla naszej. Obwód Kaliningradzki znajduje się w centrum Europy, nasze dzieci często jeżdżą do Polski. Chcielibyśmy, aby polskie zespoły przyjeżdżały do nas jak najczęściej " - powiedział jeden z organizatorów turnieju, Paweł Naumow.

Piłka nożna, jak wiadomo, zaciera granice i istnieje poza sferą polityczną. Jest to rodzaj międzynarodowego języka, w którym można śpiewać "Kalinka" lub refren "Szła dzieweczka", mówić "po słowiańsku", i wspólnie się cieszyć lub być smutnym z powodu gry na murawie. Sportowe emocje przeminą, pozostaną wspomnienia. Ośmielamy się wierzyć, że Mistrzostwa Świata z udziałem drużyn z obydwu krajów przyczynił się do intensyfikacji rosyjsko-polskiego dialogu na płaszczyźnie abstrahującej od polityki a młodzi zawodnicy z Polski i z Rosji będą go przedłużać  w trakcie turnieju w Kaliningradzie.

Sekretarz prasowy Fundacji „Centrum rosyjsko-polskiego dialogu i porozumienia” Anna Czernowa.

Troje zwycięzców z Polski pojedzie “Do Rosji z piłką!”

Fundacja „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia” podsumowała wyniki dwutygodniowego konkursu wiedzy o Rosji oraz o związkach kulturowych i historycznych pomiędzy Rosją a Polską  “Do Rosji z piłką!” i podjęła decyzję odnośnie tego kto pojedzie wspierać polski zespół w fazie grupowej Mistrzostw Świata FIFA 2018.

Oto zwycięzcy:

Dorota Walczak – podyplomowa studentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i studentka filologii rosyjskiej;
Cezar Jędrysko – audytor, absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
Mateusz Raj – student Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 Jury konkursu było wielce szacowne: przewodzili mu główny trener reprezentacji Rosji w piłce nożnej Stanisław Czerczesow i pierwszy polski kosmonauta Mirosław Hermaszewski. Pozostali członkowie to: dramatopisarz Nikołaj Kolada, dziennikarka Barbara Włodarczyk, pisarz Wiktor Jerofiejew oraz piłkarz Maciej Rybus – reprezentant Polski na co dzień występujący na pozycji pomocnika w rosyjskim klubie “Lokomotiw”. Wszystkim członkom jury Fundacja serdecznie dziękuje za ich pracę!

Konkurs odbył się online poprzez stronę internetową www.russia2018.rospolcentr.ru. Na konkurs nadesłano ponad 100 zgłoszeń, stronę odwiedzono około 4 tysięcy razy. Miło jest zauważyć, że odpowiedzi pochodziły z różnych miast w Polsce – nie tylko z tak dużych jak Warszawa, Kraków czy Lublin, ale także z mniejszych jak np. Łęсzyca czy Ełk. Wielu uczestników twierdzi, że pytania nie były łatwe. Za to nagrody były bardzo wartościowe: bilety na wszystkie mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata z udziałem polskiego zespołu. Mianowicie: 19 czerwca w Moskwie, 24 czerwca  w Kazaniu i 28 czerwca w Wołgogradzie.

Czasami w piłce nożnej zdarza się tak, że nie tylko dla gracze, ale także kibice muszą wykazać się wytrwałością, aby wygrać. Przed osobami biorącymi udział w konkursie nie postawiono ograniczeń co do sposobów wyszukiwania informacji. Pytania konkursowe zostały tak przygotowane, aby zachęcićuczestników z Polski do zdobywania nowych wiadomości o Rosji i powiązaniach pomiędzy Rosją a Polską.

Osobliwością konkursu było to, że uczestnicy musieli się wykazać nie tylko bardzo dobrą znajomością stosunków rosyjsko-polskich, ale także napisać esej na temat tego, co ich osobiście łączy z Rosją.Teraz, dzięki konkursowi, zwycięzcy będą mieli okazję nie tylko obejrzeć trzy mecze Mistrzostw Świata bezpośrednio na stadionach, ale także poznać przedstawicieli różnych kultur wielonarodowej Rosji, zobaczyć ten kraj i dowiedzieć się jakim jest naprawdę.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w ramach otwarcia w Warszawie „Rosyjskiego domu kibica”.

Fundacja serdecznie dziękuje partnerom konkursu: Rosyjskiemu Centrum Nauki i Kultury i jego dyrektorowi Igorowi Żukowskiemu, Polsko-Rosyjskiemu Centrum Dialogu i Porozumienia oraz Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszeniu Współpracy Polsko-Rosyjskiej za wsparcie informacyjne i pomoc dystrybucyjną, a osobiście Grzegorzowi Wiśniewskiemu za pomoc przy literackim redagowaniu naszych polskich tłumaczeń i Ariadnie Rokossowskiej za aktywny udział na wszystkich etapach konkursu.

Na stronie internetowej konkursu można zobaczyć odpowiedzi na pytania konkursowe a także zapoznać się z pracami twórczymi zwycięzców. russia2018.rospolcentr.ru

Fundacja „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia” jest organizacją non-profit założoną w 2011 roku, równolegle z podobną polską strukturą, Polsko-Rosyjskim Centrum Dialogu i Porozumienia, po spotkaniu i stosownej umowie ówczesnych premierów Rosji i Polski – Władimira Putina i Donalda Tuska. Fundacja stara się zapewnić możliwości szerokiego dialogu i współpracy między Rosją a Polską w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, w szczególności poprzez sprzyjanie badaniom naukowym, upowszechnianiu wiedzy o stosunkach rosyjsko-polskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów, działalności wydawniczej i wspieraniu wszelkich projektów ukierunkowanych na te cele.27 kwiecień 2018

PREZENTACJA "STREFY KIBICA" W WARSZAWIE

Rosja po raz pierwszy w historii będzie krajem gospodarzem Mistrzostw Świata, finalna część odbędzie się w Rosji od 14 czerwca do 15 lipca 2018 r. Jedną z najciekawszych grup na Mistrzostwach Świata FIFA 2018 w Rosji™ jest Grupa H, w której znajduje się Polska, a także przedstawiciele Afryki i Ameryki Południowej – Senegal i Kolumbia oraz Azji – Japonia.

Rosyjski ośrodek nauki i kultury w Warszawie zaprasza 27 kwietnia 2018 roku na prezentację miast-organizatorów meczów podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018.

Gośćmi prezentacji będą rosyjscy i polscy dziennikarze, przedstawiciele rosyjskich miast-organizatorów, a także korpus dyplomatyczny. W celu otrzymania imennego zaproszenia na prezentację, prosimy o kontakt pod adresem: poland_warsaw@rs.gov.ru

TRZECH LAUREATÓW WYBIERZE jURY W SKŁADZIE

Stanisław Czerczesow

Stanisław Czerczesow
współprzewodniczący Jury ze strony Rosji
selekcjoner reprezentacji Rosji w piłce nożnej

Mirosław Hermaszewski

Mirosław Hermaszewski
współprzewodniczący Jury ze strony Polski,
pierwszy polski kosmonauta, Bohater Związku Radzieckiego
Wiktor Jerofiejew

Wiktor Jerofiejew
pisarz, literaturoznawca, prezenter radiowy i telewizyjny

Czasem ludzie wspominają wymyślone i nie wymyślone historie rodzinne, o tym że ktoś w jakiś sposób jest z Polską związany, i to zazwyczaj z konotacją pozytywną. Nie widziałem na razie nikogo, kto by powiedział: "szkoda, że mam polskie korzenia". Wręcz przeciwnie - to się mówi z dumą.

Maciej Rybuś

Maciej Rybus
pomocnik w reprezentacji Polski oraz w rosyjskim klubie «Lokomotiw»

Mistrzostwa świata w piłce nożnej - to największa impreza piłkarska na świecie, która odbywa się co cztery lata, i każdy piłkarz marzy o tym, żeby wziąć w niej udział. Ja mam nadzieję, że to będzie mi dane. Nigdy w życiu nie miałem okazji zagrać na mundialu. I dla kibiców to jest niesamowite przeżycie, każdy chce zdobyć bilet, każdy marzy o tym, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Cały świat żyje tym przez cały ten miesiąc. My wszyscy będziemy wspólnie przeżywali ten niesamowity czas.

Nikołaj Kolad

Nikołaj Kolada
aktor, dramatopisarz, reżyser «Kolada-teatr», Zasłużony Działacz Sztuk Federacji Rosyjskiej, laureat Międzynarodowej Nagrody im. Konstantego Stanisławskiego

Kiedy służbowo wyjeżdżam do Polski, czy kiedy Polacy przyjeżdżają pracować w moim teatrze, zawsze mówię: my jesteśmy braćmi Słowianami, nam nie ma co dzielić. To nie jakieś pompatyczne słowa, przecież mamy tyle wspólnego w literaturze, teatrze, kinie. My, działacze kultury, mamy budować mosty pomiędzy narodami. Niekiedy to się udaje.

Barbara Włodarczyk

Barbara Włodarczyk
Dziennikarka, autorka ksiazki "Nie ma jednej Rosji"

Patrzymy na siebie przez prymat polityki i resentymentów historycznych.
To nieuniknione, zwłaszcza teraz gdy na linii Warszawa — Moskwa
wieje chłodem. Jesteśmy jednak siebie ciekawi. Wysocki, Okudżawa, Ermitaż, Bajkał to hasła, które wywołują wśród wielu Polaków ożywienie. Warto wiedzieć o sobie jak najwięcej. Warto rozmawiać, nawet spierać się. A przede wszystkim warto podróżować.

Nasi partnerzy

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Российская газета
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie
Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
Superstacja
STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Nasze kontakty

ROSJA

Fundacja «Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia» Maly Gnezdnikovsky 7/6, 125993 Moskwa

info@rospolcentr.ru
+7 495 629-00-16
+7 495 629-00-81
www.rospolcentr.ru

POLSKA

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury 00-761 Warszawa, ul. Belwederska 25

ronik@ronik.org.pl
+0 22 849-27-30
www.ronik.org.pl